Duomenų politika

NOTARO PROFESINĖ PASLAPTIS IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS NOTARO BIURE

 

Notaro profesinė paslaptis

Vadovaudamasis Notariato įstatymo 14 straipsniu, kiekvienas notaras užtikrina notarinių veiksmų slaptumą. Informacija apie notarinius veiksmus yra notaro profesinė paslaptis. Ji apima viską, ką notaras sužino, vykdydamas savo funkcijas: notaras negali atskleisti notarinio veiksmo fakto ir su juo susijusių aplinkybių, informacijos, surinktos notariniam veiksmui atlikti, kliento asmens duomenų, jo lankymosi pas notarą fakto, informacijos, gautos pokalbių su klientais ar susirašinėjimo su jais elektroniniu paštu metu, ir pan. Profesinės paslapties principas yra ir notaro nepriklausomumo, objektyvumo garantija. Taigi, notaras saugo profesinę paslaptį ir be kliento valios jokiomis aplinkybėmis jos neatskleidžia tretiesiems asmenims. Notarinių veiksmų slaptumo taisyklės taikomos ir asmenims, nustojusiems dirbti notaru, jų privalo laikytis ir visi notaro biuro darbuotojai.

Profesinės paslapties principo išimtys galimos tik įstatyme nustatytais atvejais. Pavyzdžiui, vadovaujantis Notariato įstatymo 14 straipsniu, pažymos apie notarinius veiksmus ir dokumentai išduodami tik asmenims, kurių pavedimu arba kuriems buvo atliekami notariniai veiksmai, ar jų įgaliotiniams. Informaciją apie notarinius veiksmus ir dokumentus notaras turi pateikti teisėjui, prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui, kai jie reikalingi baudžiamosioms ir civilinėms byloms tirti. Pažymas apie testamentus notaras gali išduoti tik testatoriui mirus. Pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 16 ir 20 straipsnius, siekiant užkirsti kelią pinigams plauti ir teroristams finansuoti, informaciją apie notarinius veiksmus notaras privalo pateikti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Asmens duomenų tvarkymas notaro biure

Asmens duomenys notaro biure renkami ir tvarkomi, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat Asmens duomenų tvarkymo notarų biuruose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nutarimu. Šios taisyklės yra skelbiamos kiekvieno notaro biuro interneto svetainėje ir / arba notaro biuro laukiamajame.

Asmens duomenys notaro biure renkami ir tvarkomi, siekiant atlikti Notariato įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas viešojo pobūdžio funkcijas, užtikrinančias, kad teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Asmens duomenys notaro biure taip pat renkami ir tvarkomi notaro biuro vidaus administravimo tikslais, esant teisinei, sutartinei prievolei ir siekiant teisėtų notaro biuro interesų.

Rinkdamas ir tvarkydamas asmens duomenis notaras laikosi nustatytų konfidencialumo ir saugumo reikalavimų.

Asmens duomenys notaro biure renkami ir tvarkomi juos gaunant tiesiogiai iš asmens, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų arba sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, valstybės registrų bei informacinių sistemų.

Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka notarai teikia jų tvarkomus asmens duomenis valstybės registrams; Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitiems tretiesiems asmenims.

Asmens duomenys notaro biure saugomi tiek laiko, kiek pagal įstatymus ar kitus teisės aktus turi būti saugomi dokumentai, kuriuose šie duomenys yra nurodyti.

Kiekvienas asmuo turi teisę gauti informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą notaro biure ir susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis, pavyzdžiui, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kiek laiko saugomi, kokiems duomenų gavėjams yra teikiami ar buvo teikti, turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius ar neišsamius asmens duomenis, taip pat turi kitas teises, kurias jam suteikia teisės aktai.